Текст на болгарском языке | Статья на болгарском языке

Текст на болгарском языке

Болгарский текст

Как выглядит болгарский язык

В качестве примера болгарского языка приведены высказывания ниже.

Когато човек не знае добре един език, той, вместо да каже това, което мисли, мисли това, което може да каже.
Когда человек плохо знает язык, то он, вместо того чтобы сказать, что думает, думает о том, что он может сказать.
Атанас Далчев / болгарский поэт, переводчик
Кога се събудите сутрин, помислете каква ценна привилегия е да сте живи — да дишате, да мислите, да се радвате, да обичате.
Когда вы пробудитесь утром, подумайте какая ценная привилегия быть живым — дышать, мыслить, радоваться, любить.
Марк Аврелий / Римский император, философ
Дори умният човек може да стане глупав, ако не се развива.
Даже умный человек может стать глупым, если он не будет развиваться.
Будда
Страхът е най-висшата и безобразна форма на егоизма.
Страх - высшая и безобразная форма эгоизма.
Иван Вазов / Болгарский писатель, поэт
Никой не е по-силен от слабостите си.
Никто не сильнее своих слабостей.
Димитър Христов Чорбаджийски (Чудомир) / Болгарский писатель
Тайна на съществуването е да преодолеем страха си. Никога не се страхувайте от това какво ще се случи с вас. Бъдещето не може да бъде променено, но настоящето може да бъде спокойно.
Тайна существования — преодолеть свой страх. Никогда не бойтесь того, что случится с вами. Будущее не может быть изменено, но настоящее может быть спокойно.
Будда
Животът не е нито добро, нито зло, а само място за добро и зло.
Жизнь — это ни добро, ни зло, а лишь место для добра и зла.
Марк Аврелий / Римский император, философ
От опит знам, че на тъмно се мисли по-добре. Тъмното те изолира от всички дреболии, по които може да скача погледът ти и да ти разсейва. Тъмното те оставя насаме с теб самия, доколкото човек изобщо може да бъде насаме сред глутницата на виденията и на страховете.
Я знаю из опыта, что во тьме лучше думается. Тьма тебя изолирует от всех мелочей, по которым может прыгать твой взгляд и тебя отвлекать. Мрак тебя оставляет наедине с самим собой настолько, насколько человек вообще может быть наедине среди стаи видений и страхов.
Богомил Райнов / болгарский писатель
Ние умираме по малко със смъртта на всеки свой близък.
Мы понемногу умираем со смертью каждого своего близкого.
Атанас Далчев / болгарский поэт, переводчик
Не е свободен онзи, който не може да заповяда на себе си.
Не свободен тот, кто не может собой распоряжаться.
Рада Казалийска / болгарская поэтесса

Статья на болгарском языке

Здесь вы можете ознакомиться с небольшими статьями на болгарском языке.

България заема 30-о място сред 163 страни в новото издание на класацията за най-мирни и сигурни държави - Глобален индекс на мира (GPI). Подреждането е по 24 показателя, като ниво на конфликти, агресия, несигурност, рискове, престъпност, милитаризация. В листата България изпреварва страни като Турция, Сърбия, Франция, Испания, Гърция и Северна Македония.

Болгария занимает 30-ое место среди 163 стран в новом рейтинге самых мирных и безопасных стран — Глобальном индексе мира (GRI). Оценка проводится по 24 показателям, такие как уровень конфликтов, агрессии, опасности, рисков, преступности, милитаризации. В списке Болгария оставила позади такие страны как Турция, Сербия, Франция, Испания, Греция и Северная Македония.

Най-мирни държави в света са Исландия, Дания, Ирландия, Нова Зеландия и Австрия, а най-опасни - Афганистан, Йемен, Сирия, Русия и Украйна.

Самыми мирными странами в мире являются Исландия, Дания, Ирландия, Новая Зеландия и Австрия, а самыми опасными - Афганистан, Йемен, Сирия, Россия и Украина.

Спрямо 2022 г. България губи 5 места поради показателите за политическа стабилност и за отношенията със съседни държави, като се отчита спора между София и Скопие.

По сравнению с 2022 г. Болгария потеряла 5 позиций по показателям политической стабильности и отношений с соседними странами, где отмечается спор между Софией и Скопией.

Общо 91 държави през 2023 г. са въвлечени в някакъв външен конфликт спрямо 58 през 2008 г.

Всего 91 страна в 2023 г. вовлечена в какой-либо внешний конфликт по сравнению с 58 странами в 2008 г.

Источник: статья на bnr.bg от 05.07.2023

Българският паспорт е поставен на 14-о място в международна класация, която индексира "силата" на задграничните документи на база на това колко държави може да посетите, без да е необходимо издаването на виза.

Болгарский паспорт находится на 14-ом месте в международном рейтинге, который показывает "силу" документа для заграничных поездок на базе того, сколько стран можно с его помощью посетить без необходимости получения визы.

В подреждането, съставено от компанията Henley Global, родният паспорт осигурява достъп до 176 държави по света.

В списке, составленном компанией Henley Global, родной паспорт обеспечивает доступ к 176 государствам мира.

Първата позиция е поделена между Япония и Сингапур, чиито граждани могат да пътуват до 193 страни. След тях се нареждат Южна Корея, Германия, Италия, Испания, Франция, Обединеното кралство и др.

Первая позиция в рейтинге делится между Японией и Сингапуром, чьи граждани могут посещать 193 страны. После них идут Южная Корея, Германия, Италия, Испания, Франция, Великобритания и др.

Северните ни съседи от Румъния също заемат 14-о място, докато зад нас остават Сърбия (34-то място), Северна Македония (42-ро място) и Турция (51-во място).

Наши северные соседи из Румынии также занимают 14-ое место, в то время как позади нас идут Сербия (34-ое место), Северная Македония (42-ое место) и Турция (51-ое место).

Изпадналата в международна изолация заради войната ѝ с Украйна Русия е класирана на 48-о място. Гражданите ѝ могат да пътуват до 118 страни.

Оказавшаяся в международной изоляции из-за войны с Украиной Россия находится на 48-ом место. Её граждане могут посещать без визы 118 стран.

Украйна пък е на 31-ва позиция (144 държави).

Украина же находится на 31-ой позиции (144 страны).

Источник: статья на fakti.bg от 19.04.2023
Полезная статья? Поделитесь ей с друзьями в 1 клик

Полезные статьи

Как учить болгарский | Видеоуроки | Сериалы | Фильмы | Болгарские фамилии и имена | Курс болгарского лева | Цены на продукты в Болгарии | Как добраться до Болгарии | Перевод с болгарского | Курсы болгарского языка | Болгарские новости | Как учить язык по фильмам

Хотите освоить болгарский язык в рекордно короткие сроки?
Заходите в наш Telegram!

болгарский язык в телеграме

Не пользуетесь Telegram?
Заходите в WhatsApp или Viber!

болгарский язык по ватсап болгарский язык по вайберу

Учите языки

ENGLISH    ESPAÑOL    БЪЛГАРСКИ